Kosovke devojke 21b, 18000 Niš

 +381 (0)18 42 70 100  info@marnifon.rs

IZVOD IZ PRAVILNIKA ZA SISTEME TEHNIČKE ZAŠTITE

Član 8.

Izrada plana tehničke zaštite vrši se na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja ili zahteva korisnika kada procena rizika nije obavezna.

Plan tehničke zaštite treba da bude u skladu sa zahtevima iz projektnog zadatka, ukoliko je projektni zadatak sačinjen.

Planiranje tehničke zaštite obuhvata: 

1) uvodnu analizu stanja; 

2) prikaz stanja postojeće tehničke zaštite; 

3) mere i postupke za realizaciju usluga na osnovu akta o proceni rizika i/ili zahteva korisnika; 

4) definisanje vrsta tehničke zaštite; 

5) definisanje rasporeda elemenata u sistemima tehničke zaštite; 

6) definisanje funkcionalnih celina.

Član 9. 

Na osnovu plana tehničke zaštite utvrđuju se svi parametri potrebni za izradu projekta sistema tehničke zaštite, a naročito:

1) vrsta tehničke zaštite;

2) smeštaj centra tehničke zaštite (kontrolni paneli, centrale, rekorderi i dr.);

3) smeštaj uređaja i opreme (detektori, kamere, senzori i dr.);

4) način polaganja instalacija (kablova za povezivanje).

Član 10. 

Projekat tehničke zaštite izrađuje se na osnovu plana tehničke zaštite na način utvrđen propisima o planiranju i izgradnji. 

Projektovanje tehničke zaštite obuhvata:

1) implementaciju projektnog zadatka;

2) izbor uređaja i opreme;

3) izradu projektne dokumentacije.

Član 11. 

Projektna dokumentacija tehničke zaštite predstavlјa deo ukupne tehničke dokumentacije objekta i razvrstava se u poseban deo u okviru sveske „5.Telekomunikacione i signalne instalacijeˮ.

Projektna dokumentacija se sastoji iz tekstualne, numeričke i grafičke dokumentacije. 

Tekstualna dokumentacija sadrži opis tehničke zaštite, sa karakteristikama projektovane opreme i sistema, kao i vrste instalacija koja se koristi za povezivanje u jedinstveni sistem.Opis vrste instalacija, kao i način postavlјanja predstavlјa poseban deo tekstualne dokumentacije.

Numerička dokumentacija obuhvata proračun kapaciteta hard diska, autonomije rada tehničke zaštite koji koriste rezervno napajanje, pad napona na osnovu potrošača i dužine instalacija koja ih povezuje, kao i predmer.

Deo predmera koji definiše instalacije tehničke zaštite mora biti izdvojen u poseban deo u predmeru. 

Grafička dokumentacija sadrži situaciju objekta, osnove objekta po nivoima, kao i jednopolnu šemu tehničke zaštite. 

Crteži koji na osnovama prikazuju broj i raspored opreme tehničke zaštite, moraju biti odvojeni od crteža koji prikazuju vrstu i trasu vođenja instalacija. 

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja i plan tehničke zaštite, po propisima o privatnom obezbeđenju i planiranju i izgradnji, ne moraju biti sastavni deo projektne dokumentacije tehničke zaštite.

Član 13. 

Montažom tehničke zaštite smatra se:

1) ispitivanje instalacija;

2) ugradnja elemenata, uređaja i opreme tehničke zaštite;

3) programiranje, podešavanje i testiranje rada tehničke zaštite;

4) puštanje u rad tehničke zaštite;

5) verifikacija uređaja i opreme, sistema i tehnički prijem;

6) izrada i provera uputstva za rukovanje;

7) obuka osoblјa i izrada, overa i izdavanje Zapisnika o izvršenoj obuci;

8) izrada, overa i predaja Zapisnika i Potvrde o izvedenoj tehničkoj zaštiti.

Član 14. 

Montaži tehničke zaštite i ugradnji uređaja i opreme, prethode pripremni radovi.

Pripremni radovi uklјučuju postavlјanje kablovskih polica, instalacionih cevi, kanala i kablova do spolјnjih tačaka, kao i druge potrebne građevinsko-tehničke radove i ne smatraju se poslovima tehničke zaštite, u smislu odredaba ovog pravilnika.

Pripremne radove mogu vršiti pravna lica i preduzetnici koja nisu licencirani za vršenje poslova tehničke zaštite.

Pri obavlјanju pripremnih radova u izradi tehničke zaštite, pravna i fizička lica iz stava 3.ovog člana, ne mogu imati uvid u sadržaj projekta tehničke zaštite, osim crteža koji prikazuju vrstu i trasu vođenja instalacija. Instalacije tehničke zaštite moraju biti izvedene u skladu sa tehničkim normativima telekomunikacionih i signalnih instalacija, kao i električnih instalacija niskog napona.

Član 15.

Ispitivanje instalacija  sistema tehničke zaštite obuhvata ispitivanje i spajanje vodova od perifernih tačaka do sredstava i uređaja tehničke zaštite i vrše ih pravna lica i preduzetnici za privatno obezbeđenje koji su licencirani za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanje sistema tehničke zaštite i obuku korisnika.

Nakon postavlјanja i ispitivanja instalacija tehničke zaštite, ugrađuju se sredstva i uređaji. 

Sredstva i uređaji ugrađuju se i podešavaju shodno projektnoj dokumentaciji i uputstvima proizvođača uređaja i opreme.

Svako pojedinačno sredstvo, uređaj ili sistem tehničke zaštite mora imati uputstva za rukovanje koja se čuvaju na bezbednom mestu, kod korisnika usluga. 

Verifikacija uređaja i opreme, odnosno sistema tehničke zaštite koji su ugrađeni u objekat, obavlјa se puštanjem u rad i proverom ispravnosti funkcionisanja uređaja, sredstva ili sistema tehničke zaštite. 

Korisnik usluga će sredstva, uređaje i sisteme tehničke zaštite koristiti u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

Član 16.  

Stručni nadzor nad izvođenjem poslova tehničke zaštite obavlјa pravno lice ili preduzetnik za privatno obezbeđenje koje poseduje licencu za obavlјanje poslova nadzora, na način i pod uslovima utvrđenim propisima o planiranju i izgradnji. 

Stručni nadzor ne može da obavlјa lice zaposleno kod pravnog lica ili preduzetnika koji izvodi radove. 

Lice koje vrši stručni nadzor o izvršenom nadzoru sačinjava Zapisnik o stručnom nadzoru tehničke zaštite (Prilog 1), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.

Član 17. 

Obuku osoblјa koje će upravlјati tehničkom zaštitom, vrši službenik obezbeđenja sa licencom za vršenje poslova tehničke zaštite, o čemu sačinjava Zapisnik o izvršenoj obuci u rukovanju sredstvima, uređajima i sistemima tehničke zaštite (Prilog 2), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.

Član 18. 

Tehničkim prijemom ugrađene tehničke zaštite smatra se:

1) provera usklađenosti tehničke zaštite sa projektom, odnosno planom tehničke zaštite;

2) provera ispravnosti i funkcionalnosti svih uređaja i opreme koji čine tehničku zaštitu;

3) provera postojanja dostavlјenih korisničkih uputstava za rukovanje; 

4) provera dokaza kvaliteta ugrađene opreme, saglasno standardima kojoj ta oprema pripada. 

Tehnički prijem iz stava 1.ovog člana obavlјaju: korisnik usluga ili ovlašćeni predstavnik korisnika usluga, službenik obezbeđenja sa licencom za vršenje poslova nadzora nad izvođenjem i službenik obezbeđenja sa odgovarajućom licencom za vršenje poslova tehničke zaštite, koji je izvodio radove. 

O obavlјenom tehničkom prijemu sastavlјa se Zapisnik o tehničkom prijemu (Prilog 3), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.

Zapisnik o tehničkom prijemu potpisuju lica iz stava 2.ovog člana. 

Pravno lice ili preduzetnik za privatno obezbeđenje koji je izvodio radove izdaje korisniku Potvrdu da je tehnička zaštita izvedena u skladu sa odredbama ovog pravilnika (Prilog 4), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.

Thank you for your upload