Kosovke devojke 21b, 18000 Niš

 +381 (0)18 42 70 100  info@marnifon.rs

MARNIFON DOO NIŠ

Mar-Ni fon” doo je preduzeće koje se bavi projektovanjem, isporukom, montažom i servisiranjem instalacija: slabe i jake struje, alarmnih sistema, sistema za video nadzor, kartičnih sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena, automatike za kapije, garažna vrata i automatskih rampi, interfona...

Marnifon doo Niš

u svom poslovanju poštuje važeće:

  • Zakone ( Zakon o Privatnom Obezbeđenju,  Zakon o planiranju i izgradnji  i ostale važeće Zakone)
  • Uredbe (Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama
  • Pravilnike (Pravilnik o nacinu vrsenja poslova tehnicke zastite i korišcenju tehnickih sredstava, Pravilnik o boji i sastavnim delovima uniforme obezbedjenja
Pročitaj više...

Korisnik je u obavezi

  • Da obezbedi da DVR snima najmanje 30 dana(ili da potpiše Ugovor sa eksternom firmom sa Licencom MUP-a LF1/2 ili LT3 koja to radi daljinski iz svog Kontrolnog Centra),
  • Da održava vidljivom nalepnicu “Objekat je pod video obezbeđenjem”,
  • Da stavi na uvid ili dostavi kopiju snimka ovlašćenom policijskom službeniku,
  • Da se prema snimljenom materjalu odnosi kao prema prikupljanju ličnih podataka građana i poštuje Zakon o zaštiti podataka.

*Zaprećene kazne po svakom prekršaju ili nepoštovanju Zakona ili ovih procedura su od 100.000-2.000.000,00 dinara  (a od 10.000- 200.000 za odgovorna lica) i za Korisnika i za firmu Davaoca usluga privatnog obezbeđenja.

DOKUMENTACIJA ZA SISTEME TEHNIČKE ZAŠTITE

Član 20 .

Dokumenta sačinjena u toku izvodenja i upotrebe tehnitke zaštite, u smislu ovog pravilnika, smatraju se poslovnom tajnom i u odnosu na medijum na kome nastaju štite se primenom mera tehničke zaštite koje preduzimaju davalac i korisnik usluga tehničke zaštite (obezbedene prostorije, kase, i dr.), merama softverske (pravo pristupa, lozinke i dr.) i hardverske zaštite elektronskih uredaja tehničke zaštite (mehanička zaštita računara i dr.).

PROČITAJ VIŠE...

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Mar Ni Fon“ Niš izrađuje za Vas „Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja“ („AKT“), u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS" бр. 104/2013; 42/2015 и 87/2018), i važećim Srpskim standardom (SRPS A.L2.003/2017...).

„AKT“ je obavezan za sve objekte od javnog interesa (opštine, predškolske i školske ustanove, biblioteke, domove kulture, pozorišta, muzeje, javna i komunalna preduzeća, autobuske i železničke stanice, stadione, hale...), banke i druge finansijske organizacije,  kao i za sva „mala“, „srednja“ i „velika“ preduzeća po razvrstavanju APR-a:

„AKT“ ima zadatak da identifikuje i sagleda sve opasnosti i sve rizike po organizaciju i njene i državne interese.

PROČITAJ VIŠE...

Planiranje sistema tehničke zaštite

* Plan radi firma za privatno obezbeđenje i njeni Sl.Ob. sa licencama LT1. Radi se na osnovu mera iz AKT-a koje preporučuju ugradnju sistema tehničke zaštite i fizičko ili fizičko-tehničko obezbeđenje (alarmno i video obezbeđenje, kontrola pristupa, mehanička zaštita…stalno fizičko obezbeđenje ili izlazak interventne patrole po potrebi, procedura za rad…), i/ili zahteva korisnika (za mikro preduzeća, preduzetnike i fizička lica)

Mar Ni Fon izrađuje „Plan sistema tehničke zaštite“ i „Plan Obezbeđenja“ u skladu sa:

1. Zakonom o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS" бр. 104/2013; 42/2015 и 87/2018), 

2. Pravilnikom o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava(Sl. Gl. RS” br 91/2019), i Uredbom o TZ u bankama i drugim finansijskim organizacijama " Sl. Gl. RS” br 9/2021",

3. Merama iz Akta o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja (urađenom po važećem Srpskom standardu ( SRPS A.L2.003/2017  ), 

4. Uputstvom za izradu Plana obezbeđenja (SRPS TR A.L2.003-5) i

5. Zahtevima Korisnika.

Svakoj izradi Plan-a pristupa se s posebnom pažnjom, bez obzira na osnovnu delatnost, broj i veličinu štićenih objekata i pravnu formu naručioca.

PROČITAJ VIŠE...

Projektovanje i nadzor nad izvođenjem sistema tehničke zaštite

3.1. Po izrađenom Planu pristupa se Izradi Projektnog Zadatka 

*Radi firma za privatno obezbeđenje i njeni Sl.Ob. sa licencama LT2-za projektovanje i nadzor nad sistemima tehničke zaštite na osnovu Plana tehničke Zaštite i zahteva korisnika. 

3.2. Po izrađenom Projektnom zadatku radi se Projekat Za Izvođenje (PZI)  (Za objekte koje je AKT razvrstao u I kategoriju) ili se, po izvedenim radovima radi Projekat Izvedenog Objekta (PIO) (Za objekte koje je AKT razvrstao u I, II ili III kategoriju)

*Radi firma i njeni Sl.Ob. sa Licencama LT2-za projektovanje i nadzor nad sistemima tehničke zaštite) u skladu sa Zakonom i Propisima o Planiranju i Izgradnji (lice sa licencom IKS 353.-…) na osnovu Projektnog Zadatka.

**Ukoliko se radi Projekat obavezno je vođenje Evidencije o izrađenim kopijama projekta tehničke zaštite.

3.3.  Stručni nadzor je obavezan za objekte I kategorije i one koji poseduju PZI.

*Nadzor ne može da radi firma ili zaposleni u firmi koja izvodi radove.

 *Zapisnik o stručnom nadzoru izdaje i overava druga firma i Sl.Ob.zaposlen u njoj, sa Licencama LT2 - Ukoliko je Korisnik Ugovorom angažovao drugu firmu za stručni nadzor po Zakonu o Planiranju i izgradnji 

PROČITAJ VIŠE...

Montaža, puštanje u rad i održavanje sistema tehničke zaštite i obuka korisnika

4.1. Po Predmeru i Predračunu (datom u Planu i/ili Projektu TZ)  Korisnik vrši odabir Izvođača radova.

4.2. Korisnik sa Izvođačem sklapa “Ugovora o isporuci i montaži” sistema Tehničke Zaštite i obuke korisnika

*Radi se sa firmom sa Licencom LT3, na osnovu Plana ili Projekta Sistema TZ.

PROČITAJ VIŠE...

Alarmno obezbedjenje

Protivprovalni i protivprepadni alarmni sistemi „PARADOX“ Canada

Video obezbedjenje

DALLMEIER, DAHUA, HIKVISION...

Video interfoni

Video Interfonski sistemi Dahua i HikVision

Kontrola pristupa

U sklopu kompletne fizičko-tehničke zaštite imamo izuzetna dugogodišnja iskustva u instaliranju i održavanju sisteme kontrole pristupa u bankama, velikim i manjim fabrikama, poslovnim zgeradama i magacinima 

Sistem evidencije radnog vremena

Ukoliko želite da imate kompletan uvid i adminitraciju o radnom vremenu Vaših zaposlenih možemo Vam preporučiti, ugraditi i isplanirati kvalitetan sistem evidencije radnog vremena prilagođen vašim potrebama

Sistemi mehaničke zaštite

MDV, Rampe, Turniketi, Sigurnosna i PP vrata, el.brave i magnetne brave.
Pored elektronske zaštite, podjednako je bitna i kvalitetna mehanička zaštita štićenih objekata, kao prva brana i faktor odvraćanja od protivpravnih radnji

Fizičko-Tehnička zaštitu lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

Kontrolni Centar:   „Mar Ni Fon“ doo Niš (MNF Security) poseduje u Srbiji dva Kontrolna Centra na različitim lokacijama, u kojima se vrši prijem Alarmnih i drugih bitnih signala i informacija sa sistema tehničke zaštite(alarmnih, video, kontrole pristupa...) U Kontrolnim Centrima se odmah vrši obrada primljenih signala i dežurni Službenik Obezbeđenja iz KC-a postupa po jasno definisanim i personalizovanim procedurama u zavisnosti od vrste primljenog signala (evidentira signal, šalje na intervenciju Patrolni Interventni Tim ili obaveštava Policijsku Stanicu koji su na teritoriji štićenog objekta...)

PROČITAJ VIŠE...

Fizičko Tehničko Obezbeđenje (FTO)

U sastavu „Mar Ni Fon“ doo Niš (MNF Security) posluju i Ogranci „MNF Security - Preševo“ i „MNF Sokol Security - Vlasotince“. 

Oni na teritorijama ovih opština pružaju usluge Fizičko-Tehničkog Obezbeđenja (Fizičkog Obezbeđenja i Intervencije Patrolnim Interventnim Timovima). Svi naši zaposleni u Fizičko-Tehničkom Obezbeđenju poseduju licence MUP-a LF1 ili LF2. 

PROČITAJ VIŠE...

Elektro instalacije „jake“ i „slabe“ struje 

Mar Ni Fon doo zapošljava inženjere i montažere sa licencama (350-..., 353.-..., 450-..., 453-...)  i velikim iskustvom za projektovanje i montažu istalacijea slabe (Računarskih i telefonskih mreža, TV...) kao i instalacija jake struje.

PROČITAJ VIŠE...

Partneri i Oprema

U želji da u potpunosti zadovoljimo zahteve i potrebe naših korisnika nudimo opremu renomiranih svetskih proizvodjača kao što su: 

Thank you for your upload